History

History

บริษัท พีเทส จำกัด (PTES CO.,LTD.)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.. 2554 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 101/14 หมู่ 4 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ด้วยความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์กรองสัญญาณฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้าระดับโลกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการเพื่อออกแบบ ติดตั้งผลิตภัณฑ์เพื่อการปรับปรุงคุณภาพระบบไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีระดับสูงจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเฉพาะงาน ผลิตเองในประเทศ เพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้งานได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ใช้งานได้จริงตรงกับความต้องการหรือตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น


ปัจจุบัน บริษัท พีเทส จำกัด  มีการดำเนินงานต่างๆเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องครบวงจรในการเป็นผู้ออกแบบ ผลิต จัดจำหน่ายและให้บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และความปลอดภัย ได้แก่ การออกแบบ ผลิต Capacitor และ Reactor ภายใต้เครื่องหมายการค้า PTES งานออกแบบ ประกอบ ตู้ Capacitor Bank ตู้ MDB และตู้จ่ายไฟต่างๆ อีกทั้งยังเป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ระบบล่อฟ้าและระบบกราวด์ หลากหลายยี่ห้อชั้นนำ ในส่วนงานบริการ บริษัท ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ เครื่องกล สื่อสาร ระบบล่อฟ้าและระบบกราวด์ ระบบโซล่าเซลล์ งานตรวจสอบ ด้านวิศวกรรม ได้แก่ งานตรวจวัดวิเคราะห์ฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้า งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า งานตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงาน งานตรวจสอบอาคาร งานตรวจรับรองการจัดการพลังงาน และงานตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมต่างๆ ทั้งตามที่กฎหมายกำหนดและตามความต้องการ โดยทีมงานวิศวกร ระดับภาคี สามัญ วุฒิ ทั้งสาขาไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สื่อสาร สิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจสอบอาคาร ผู้ตรวจรับรองรายงานการจัดการพลังงานทั้งระดับผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่างๆ 

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์และบริการ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

PTES Capacitor    >>> ศูนย์ออกแบบ ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง บำรุงรักษา ตู้คาปาซิเตอร์ และฮาร์มอนิกฟิลเตอร์
PTES Electric      >>> ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ครบวงจร
PTES Energy       >>> รับออกแบบ ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง ระบบโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์ประกอบ
PTES Engineering >>> รับออกแบบ ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า แรงสูง แรงต่ำ เครื่องกล สื่อสาร
PTES Inspector    >>> รับตรวจสอบด้านวิศวกรรมตามกฏหมายและตามความต้องการ
PTES Training     >>> สถาบันฝึกอบรมด้านวิศวกรรม ความปลอดภัยและการจัดการ
 
 
Visitors: 116,596