PTES Engineering

PTES Engineering - Installation of Power System

รับออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า แรงสูง แรงต่ำ เครื่องกล สื่อสาร

บริษัท พีเทส จำกัด ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า แรงสูง-แรงต่ำ เครื่องกล สื่อสาร ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า งานขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งานติดตั้ง ระบบล่อฟ้า ระบบสายกราวด์ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน โคมไฟถนน ระบบไฟอราม ระบบโทรศัพท์ ระบบซีซีทวี ระบบแลน ระบบเน็ตเวิร์ค ด้วยประสบประการณ์นับสิบปี ปัจจุบัน บริษัท มีผลงานกับภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก อาทิเช่น สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ การประปานครหลวง กองทัพอากาศ โรงเรียนราชวินิต บางใหญ่ ฯลฯ

อีกทั้งบุคลากรด้านเทคนิค ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานจาก สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน
โดยงานต่างๆ ที่บริษัทฯ ให้บริการติดตั้ง ซึ่งมีการดำเนินงานภายใต้ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001 Version 2015 ดังต่อไปนี้

• รับเหมางานระบบไฟฟ้า เครื่องกล สื่อสาร

• ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ

• ขออนุญาตขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า MEA PEA

• ออกแบบติดตั้งระบบล่อฟ้าและ Grounding

• ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง/ฉุกเฉิน

• งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า

• Preventive MaintenanceVisitors: 116,597